ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ABOUT A DECREE OF THE ATHENIANS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Wilhelm Adolf
  5. 1936
  6. 1-42
    • This is a refutation of the W. S. Ferguson's opinion, that the resolution IGII-2 845 precedes of that of IGII-2 652, of Athen's municipal, which honour Aishronas, the son of the Consul. According to the writer the IGII-2 652 belongs to the first while the IGII 845 to the last decades of the 3rd b.C century. Also, Aishron of the first resolution (652), is the grandfather of Aishronas, who is referred to the second one (845). Following, are discussed three resolutions of Athenians, who belong to the last decades of the 3rd b.C century, the IGII-2 835, the IGII-2 836 and the IGII-2 843 of the year 218/7 b.C. Finally, are rectificated wrong opinions of U. Kahrstedt, about the resolutions IGII-2 467 and IGII-2 502.
    • Γίνεται ανασκευή της άποψης του W. S. Ferguson, ότι το ψήφισμα IGII-2 845, προηγείται εκείνου του ΙGΙΙ-2 652 του Δήμου Αθηναίων, τα οποία τιμούν τον Αίσχρωνα, υιό του Προξένου. Κατά τον συγγραφέα, το ΙGΙΙ-2 652 ανήκει στις πρώτες ενώ το ΙGΙΙ-2 845 στις τελευταίες δεκαετηρίδες του 3ου π.χ αιώνα. Επίσης ο Αίσχρων του πρώτου ψηφίσματος (652), είναι παππούς του Αίσχρωνα, που αναφέρεται στο δεύτερο ψήφισμα (845). Στην συνέχεια, συμπληρώνονται τρία ψηφίσματα Αθηναίων, που ανήκουν στις τελευταίες δεκαετηρίδες του 3ου π.χ αιώνα, το ΙGΙΙ-2 835, το ΙGΙΙ-2 836 και το ΙGΙΙ-2 843, του έτους 218/7 π.χ. Τέλος, επανορθώνονται εσφαλμένες γνώμες του U. Kahrstedt, περί των ψηφισμάτων ΙGΙΙ-2 467 και ΙGΙΙ-2 502.