ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

EXPERIMENTAL STUDY OF THE STABILITY OF THE TEMPLE OF PARTHENONAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρης, Περικλής Σ. | Κορωναίος Αιμίλιος Γ
  5. 1979
  6. 9-47
    • In this study is examined the stability of Parthenonas under bad conditions and are proposed solutions that will contribute to the increase of its security. The study is made over an accurate image of the temple, via a photoelastic method. More specific, were analysed: a) the points that have suffered the most distress from the structure and b) the present situation of the building, as it is formed from the distructions that has suffered over the centuries. Finally, the solutions that are proposed for the securing of the resistance's demands of the building are: a) the filling of the southern columns composition, with a proportional part of entablature and b) the filling of the entablature of the northern section of the structure. The monograph includes a rich bibliography and many figures.
    • Στη μελέτη αυτή ερευνάται η ευστάθεια του Παρθενώνος, υπό δυσμενείς συνθήκες και προτείνονται λύσεις, οι οποίες θα συντελέσουν στη μέγιστη αύξηση της ασφάλειάς του. Η μελέτη διεξήχθη πάνω σε ακριβές ομοίωμα του ναού, μέσω της φωτοελαστικής μεθόδου. Συγκεκριμένα ανελύθησαν: α) τα σημεία που έχουν υποστεί την μέγιστη καταπόνηση εκ κατασκευής και β) η παρούσα κατάσταση του οικοδομήματος, όπως διαμορφώθηκε από τις καταστροφές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων. Τέλος, οι λύσεις που προτείνονται για την εξασφάλιση των απαιτήσεων αντοχής του οικοδομήματος είναι: α) η συμπλήρωση της νότιας κιονοστοιχίας με ανάλογο τμήμα θριγκού και β) η συμπλήρωση του θριγκού της βόρειας πλευράς της κατασκευής. Περιλαμβάνει επίσης, πλούσια βιβλιογραφία και πολλά σχήματα.