ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΛΙΑΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ

THE AREAS OF SUNSPOTS IN THE TWO HEMISPHERES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1958
  6. 1-54
    • A research is carried out about the sunspot areas of the north and south hemisphere of the Sun related to the number of the solar rotations between the maximum and the minimum of solar activity. Also, they 're studied the spots' areas of the nucleus and the torches that are found in the whole visible solar hemisphere related to the time of accession, which is expressed in months. Finally, the research is expanded on the case, where instead of the spots' area we consider the relative Wolf numbers. The maximum, the medium and the total spots' area, of the nucleus and torches, as also the maximum, medium and total Wolf number for each cicle, can be expressed of the time of accession. In addition to that, from the examination of the areas of spots, nucleus and torches, turns up that the ratios of the above formations for each cicle are indicated related to the time of accession, presenting at the same time periodic alterations from cicle to cicle.
    • Γίνεται μελέτη των εμβαδών των κηλίδων του βορείου και του νοτίου ημισφαιρίου του Ηλίου συναρτήσει του αριθμού των ηλιακών περιστροφών μεταξύ μεγίστου και ελαχίστου της ηλιακής δραστηριότητας. Επίσης, μελετώνται τα εμβαδά των κηλίδων, των πυρήνων και των πυρσών που βρίσκονται σε ολόκληρο το ορατό ηλιακό ημισφαίριο συναρτήσει του χρόνου ανόδου ο οποίος εκφράζεται σε μήνες. Τέλος, η μελέτη επεκτείνεται και στην περίπτωση όπου αντί του εμβαδού των κηλίδων θεωρούμε τους σχετικούς αριθμούς Wolf. Το μέγιστο, το μέσο και το ολικό εμβαδόν των κηλίδων, των πυρήνων και των πυρσών, καθώς και ο μέγιστος, ο μέσος και ο ολικός αριθμός Wolf για κάθε κύκλο μπορεί να εκφραστεί του χρόνου ανόδου. Επίσης από την εξέταση των εμβαδών των κηλίδων, των πυρήνων και των πυρσών, προκύπτει ότι οι λόγοι των εμβαδών των παραπάνω σχηματισμών για κάθε κύκλο εκφράζονται συναρτήσει του χρόνου ανόδου εμφανίζοντας ταυτόχρονα περιοδικές μεταβολές από κύκλο σε κύκλο.