ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΝΑΝ ΚΟΜΝΗΝΗΝ

CRITICISMS AND GRAMMATICAL REMARKS ON ANNA KOMNININ (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χαριτωνίδης, Χαρίτων (1878-1954)
  5. 1951
  6. 1-46
    • An analysis on criticism and grammatical remarks that are related to the work of Bernard Leib for Anna the Komnini, has been made. This work examines apart from the family of Komninon, the Byzantine's state situation and each military and marine faction of Alexios, everything related to the crusades, the private life of the Byzantines, the scientific and religious statement of Byzantine empire, the prevalent language, even the publications and translations of Alexiade that had been made.
    • Γίνεται ανάλυση τόσο κριτικών, όσο και γραμματικών παρατηρήσεων που σχετίζονται με το έργο του Bernard Leib για την Άννα την Κομνηνή. Το έργο αυτό εξετάζει εκτός από την ίδια, την οικογένεια των Κομνηνών, την κατάσταση του Βυζαντινού κράτους και κάθε στρατιωτική και ναυτική δράση του Αλέξιου, όλα τα σχετιζόμενα με τις σταυροφορίες, την ιδιωτική ζωή των Βυζαντινών, την επιστημονική και θρησκευτική κατάσταση του Βυζαντίου, την επικρατούσα γλώσσα, ακόμη δε και τις εκδόσεις και τις μεταφράσεις της Αλεξιάδας που είχαν γίνει.