ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΗΧΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΚΑΔΩΝ)

CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF OUR OLD SYSTEM OF MEASURES AND WEIGHTS (SAME TO MEASURES OF LENGTH AND OKAS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1938
  6. 1-29
    • The intention of this metrologic study is: 1) the scientific research of the old and new, in use, system of measures and weights 2) the search of ancient systems of which came out the new system 3) the search of the steelyard's subdivision origin in 44 okas, which is not met in no metrelogic system of the ancient people 4) the research of our tectonic measure of length origin, which is used for the estimation of grounds and the mass of the walls. Before the introduction of the decimal metric system, which was introduced during the times of the French revolution, the dimensions of the human body's limbs and especially "the foot" and "the hand", were used as bases of their metrelogic systems. Three were the more ancient meditteranean systems: the babylonian, the asyrian, the egyptian, where each of them can be pulled out through the other two. All the meditteranean and their derivative systems are extracted by them
    • Ο σκοπός της παρούσης μετρολογικής μελέτης είναι: 1) η επιστημονική έρευνα του παλαιού και νέου εν χρήσει συστήματος μέτρων και σταθμών 2) η αναζήτηση των αρχαίων συστημάτων εκ των οποίων προέκυψε το νεότερο σύστημα 3) η αναζήτηση της προελεύσεως της υποδιαιρέσεως του κανταρίου σε 44 οκάδες, η οποία δεν συναντάται σε κανένα μετρολογικό σύστημα των αρχαίων λαών 4) η έρευνα της προελεύσεως του τεκτονικού μας πήχεως, ο οποίος χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση των οικοπέδων και των όγκων των τοίχων. Ως γνωστόν προ της υπό της Γαλλικής επαναστάσεως εισαγωγής του δεκαδικού μετρικού συστήματος, οι διάφοροι ανεπτυγμένοι λαοί είχαν λάβει ως βάση των μετρολογικών τους συστημάτων, τις διαστάσεις των μελών του ανθρωπίνου σώματος και ιδίως τον "πόδα" και τον "πήχυν". Τρία υπήρξαν τα αρχαιότερα μεσογειακά συστήματα: Το βαβυλώνιο, το ασυριακό, το αιγυπτιακό. Κάθε ένα δε απ' αυτά δύναται να εξαχθεί από τα άλλα δύο. Όλα δε τα μεσογειακά και τα παράγωγα αυτών συστήματα απορρέουν εξ' αυτών.