ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΌΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΑΡΧΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟ 7000 π.χ.

GEOMAGNETIC FIELD VARIATION AS INFERRED FROM ARCHAEOMAGNETISM IN GREECE AND PALEOMAGNETISM IN BRITISH LAKE SEDIMENTS SINCE 7.000 b.c. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης | Λυριτζής Ιωάννης
  5. 1991
  6. 9-188
    • A detailed and in depth examination of the Lake-magnetic data of G. Britain and of Archaeomagnetic data of the Hellenic area has been made. On the time-series have been initially applied different statistical methods of spectral analysis, like maximum Entropy, Fourier analysis, auto-correlation and also various other tests. In this way have been recognised probable alteration's periods of the time-series. The positional location of the periodic terms, their width and their phase, has been made by the application of the successive approaches by trigonometric functions method.
    • Γίνεται λεπτομερής και σε βάθος διερεύνηση των Λιμνομαγνητικών δεδομένων της Μ. Βρετανίας και των Αρχαιομαγνητικών δεδομένων του Ελληνικού χώρου. Στις χρονοσειρές αυτές εφαρμόσθηκαν αρχικά διάφορες στατιστικές μέθοδοι φασματικής ανάλυσης όπως η μέγιστη Εντροπία, η ανάλυση Fourier, η αυτοσυσχέτιση, καθώς και διάφοροι έλεγχοι. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίσθηκαν πιθανές περίοδοι μεταβολής των χρονοσειρών. Ο εντοπισμός της θέσης των περιοδικών όρων, του εύρους και της φάσης των έγινε με εφαρμογή της μεθόδου των διαδοχικών προσεγγίσεων με τριγωνομετρικές συναρτήσεις.