ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ BOLTZMANN

DISTRIBUTION FUNCTIONS AND PROPERTIES OF THE BOLTZMANN EQUATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. 1979
  5. 8-92
    • A new method of solution of the Boltzmann equation is developed, which allows the representation of a full solution of this equation in a way that satisfies rudimentary the marginal conditions. That is succeeded with the use of the new-inserted system of polynomials of two variables. This solution method has an advantage on one hand because it is simple and very general in its application, on the other hand because the mathematical grounding is sufficient.
    • Αναπτύσσεται μια νέα μέθοδος επίλυσης της εξίσωσης Boltzmann που επιτρέπει την παράσταση της πλήρους λύσης αυτής της εξίσωσης με τρόπο που να ικανοποιεί στοιχειωδώς τις οριακές συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση νεοεισαγόμενου συστήματος πολυωνύμων δύο μεταβλητών. Αυτή η μέθοδος επίλυσης πλεονεκτεί αφενός μεν διότι είναι απλή και πολύ γενική στην εφαρμογή της, αφετέρου δε διότι η μαθηματική θεμελίωσή της είναι επαρκής.