1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. 1977
  5. 1-39
    • Presentation of the numerical solution method of Cauchy type singular integral equation, first or second type(or system of those equations), by reduction in a linear equations system. For this reduction, the singular integral equation, is applied to an appropriate number of selected points of the integral space. In the following, the integrals of these equations have been approximated by a numerical integration method. This method composes a generalization of the worldwide numerical method used, for the solution of integral equation of Fredholm type.
    • Γίνεται παρουσίαση της αριθμητικής μεθόδου επίλυσης μιας ιδιόμορφης ολοκληρωτικής εξίσωσης τύπου Cauchy πρώτου ή δευτέρου είδους (ή συστήματος τέτοιων εξισώσεων), με αναγωγή σε σύστημα γραμμικών εξισώσεων. Για την αναγωγή αυτή η ιδιόμορφη ολοκληρωτική εξίσωση εφαρμόζεται σε κατάλληλο αριθμό επιλεγμένων σημείων του διαστήματος ολοκλήρωσης, στη συνέχεια δε χρησιμοποιείται κάποια μέθοδος αριθμητικής ολοκλήρωσης για να προσεγγισθούν τα ολοκληρώματα αυτής της εξίσωσης. Η μέθοδος αυτή αποτελεί γενίκευση της αριθμητικής μεθόδου που χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα για την επίλυση ολοκληρωτικών εξισώσεων τύπου Fredholm.