1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1970
  5. 1-21
    • This paper studies the helicals washing machines of Lavreotiki, that chronologicaly are placed at the end of the 4th century or at the beginning of the 3rd. The elaboration of the subject is made from technical aspect, through the reconstruction and function of the washing machine in Lavrio and also from the archaeological aspect. This invention of the Ancients' is very important for the barimetric enrichment of minerals and can be used as a base for an equal synthesis nowadays.
    • Μελετώνται τα ελικοειδή πλυντήρια της Λαυρεωτικής, τα οποία χρονολογικά τοποθετούνται στα τέλη του 4ου αιώνα ή στις αρχές του 3ου. Η επεξεργασία του θέματος γίνεται από τεχνικής απόψης, μέσω της ανακατασκευής και λειτουργίας του πλυντηρίου στο Λαύριο αλλά και από αρχαιολογικής απόψης. Η εφεύρεση αυτή των Αρχαίων είναι πολύ σπουδαία για το βαρυμετρικό εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων και μπορεί να χρησιμεύσει σαν βάση για ανάλογη σύνθεση στη σημερινή εποχή.