1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. 1970
  5. 1-17
    • In this paper is exhibited the method, which the Ancient Greeks were applying for the enrichment of the silver lead minerals in the flat washing machines of Lavreotic construction. Are used theoritical and experimental elements, which take place during the process of minerals' barometric enrichment and concludes that the flat washing machine had much more capabilities from the helical ones, that were discovered later.
    • Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η μέθοδος, την οποία εφάρμοζαν οι Αρχαίοι Έλληνες , για τον εμπλουτισμό των αργυρούχων μεταλλευμάτων μολύβδου στα επίπεδα πλυντήρια Λαυρεωτικής κατασκευής. Χρησιμοποιούνται θεωρητικά και πειραματικά στοιχεία που γίνονται κατά τη διαδικασία του βαρυμετρικού εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων και προκύπτει το συμπέρασμα ότι το επίπεδο πλυντήριο είχε πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα από τα ελικοειδή, τα οποία ανακαλύφθηκαν αργότερα.