ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ [A3] 1977

MONOGRAPHS OF THE ACADEMY OF ATHENS [A3] 1977 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πραγματείες της Ακαδημίας Αθηνών (1932-2014)
  3. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1977