Παρατηρήσεις απαραίτητοι επί τινων εν τω υπ' αριθ. 132 φύλλω της εν Κωνσταντινουπόλει εκδιδομένης εφημερίδος Αρμονίας σκέψεών τινος Μ. Κ. : ήτοι αυτή των πραγμάτων η αλήθεια περί της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23323
  4. GR-AtACAb10078494
  5. Ελληνικά
  6. Καλωταίος, Χ. Γ.
  7. Εν Αθήναις: Γ. Καρυοφύλλης, 1865
  8. 16