Η το βουλγαρικόν ζήτημα αφορώσα επιστολή των βουλγάρων αρχιερέων προς τας ορθοδόξους εκκλησίας : μετά των επισυννημέων εγγράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23285
  4. GR-AtACAb10078544
  5. Ελληνικά
  6. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις της ″Μακεδονίας″, 1869
  7. 48