Τα εν Κωνσταντινουπόλει κατά το 1915

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23148
  4. GR-AtACAb10078658
  5. Ελληνικά
  6. Einstein, Lewis
  7. Εν Αθήναις: Π. Α. Πετράκου, 1918
  8. 48