Επιστολή προς τον πανοσιώτατον ιερομόναχον και ιεροκήρυκα κ. Γερμανόν εκδότην της περιγραφής του εν Ιεροσολύμοις ναού της Αναστάσεως : επιστολή Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23146
  4. GR-AtACAb10078665
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Τυπογραφία Α. Αγγελίδου, 1841
  7. 64