Τα κλέη της προπαγάνδας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σακελλαριάδης, Χ.
  5. Κωνσταντινούπολη [[Εν Κωνσταντινουπόλει]], 1862
  6. 21 σελ.
    • Φυλλάδιο χωρίς σελίδα τίτλου. Ο συγγραφέας και τα στοιχεία έκδοσης από το τέλος του κειμένου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές