1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. Χειρόγραφο με τα άρθρα του Ε. Ροΐδη "Ο Δουμάς εις τας Αθήνας" (8 φύλλα) και "Αι Γράφουσαι Ελληνίδες (10 φύλλα)
  3. pdf