1. Αρχείακό υλικό
  2. Η' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφα "Τα εφήμερα", εκ φύλλων 7, ατελές"
  3. Α01.Φ03.Υ08
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη