1. Αρχείακό υλικό
  2. Ζ' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον απάντηση επί της μηνύσεως του Χαρ. Μελετόπουλου, φύλλα 7"
  3. Α01.Φ03.Υ07
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη