1. Αρχείακό υλικό
  2. Γ' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη χειρόγραφον ατελές εις γαλλικήν γλώσσαν εκ φύλλων 15"
  3. Α01.Φ03.Υ04
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη