1. Αρχείακό υλικό
 2. Β' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη, 4 μη πλήρη ελληνικά χειρόγραφα ..."
 3. Α01.Φ03.Υ02
 4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
  • Περιέχει τα χειρόγραφα:
   α) Εκ φύλλων 1,2
   β) Εκ φύλλων 1,2
   γ) Εκ φύλλων 1,2
   δ) Εκ φύλλων 1,2,3,4