1. Αρχείακό υλικό
  2. Α' Ντοσιέ με ένδειξη "Εμμ. Ροΐδη 1) Αττικά πάρεργα ... (αφορά το γλωσσικόν ζήτημα)"
  3. Α01.Φ03.Υ01
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη