1. Αρχείακό υλικό
  2. Π', Εμμ. Ροΐδου ληξιαρχική πράξη
  3. Α01.Φ02.Υ06
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη