Εφημερίς #211, Έτος ΙΕ', Αριθ. 211, Αθήνησι, τη 29 Ιουλίου 1888 [29/07/1888]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εφημερίς
  4. 211, Έτος ΙΕ', Αριθ. 211, Αθήνησι, τη 29 Ιουλίου 1888
  5. 29 Ιουλίου 1888
  6. 1 σελίδα, 3 στήλες
  7. Το γλωσσικόν ζήτημα / Α.Γ.Η.
  8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια