Εφημερίς #248, Έτος ΙΕ', Αριθ. 248, Αθήνησι, τη 4 Σεπτεμβρίου 1888 [04/09/1888]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εφημερίς
  4. 248, Έτος ΙΕ', Αριθ. 248, Αθήνησι, τη 4 Σεπτεμβρίου 1888
  5. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
  6. 04 Σεπτεμβρίου 1888
  7. 2 σελίδες, 3 στήλες
  8. Επιστολή του Κ.Ι. Ψυχάρη Περί της γλώσσης
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια