1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ώρα
  4. 589, Έτος ΙΒ', Αριθ. 589, Εν Αθήναις, τη 18 Ιουνίου 1888
  5. 18 Ιουνίου 1888
  6. 8 σελίδες, 2 στήλες
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια