Πρωΐα #216, Έτος ΙΖ', Περίοδος Β', Αριθ. 216, Εν Αθήναις, 16 Ιουλίου 1895 [16/07/1895]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πρωΐα
  4. 216, Έτος ΙΖ', Περίοδος Β', Αριθ. 216, Εν Αθήναις, 16 Ιουλίου 1895
  5. Εφημερίς Καθημερινή Πολιτική και Φιλολογική
  6. 16 Ιουλίου 1895
  7. 3 σελίδες, 4 στήλες
  8. Βουλή [Καταγραφή της συνεδρίασης της Βουλής στις 15/6/1895 με θέμα την απόλυση του Ε. Ροΐδη από την Εθνική Βιβλιοθήκη)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια