Εφημερίς των κυριών #442, Έτος Ι', Αριθ. 442, Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1896 [05/05/1896]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εφημερίς των κυριών
  4. 442, Έτος Ι', Αριθ. 442, Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1896
  5. Εβδομαδιαία συντασσομένη υπό κυριών
  6. 05 Μαίου 1896
  7. 3 σελίδες, 2 στήλες
  8. Ο κ. Ροΐδης και αι γραφούσαι ελληνίδες
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια