Εργασία #2, Έτος Α', Αριθ. 2 , Εν Αθήναις 19 Μαρτίου 1900 [19/03/1900]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Εργασία
  4. 2, Έτος Α', Αριθ. 2 , Εν Αθήναις 19 Μαρτίου 1900
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 19 Μαρτίου 1900
  7. 2 σελίδες, 3 στήλες
  8. Ο Εμβολιασμός του φυλετικού μίσους / Εμμ. Ροΐδης
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια