Αττική Ίρις #4, Έτος Γ', Αριθ. 4, Αθήναι τη 15 Φεβρουαρίου 1900 [15/02/1900]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αττική Ίρις
  4. 4, Έτος Γ', Αριθ. 4, Αθήναι τη 15 Φεβρουαρίου 1900
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 15 Φεβρουαρίου 1900
  7. 3 σελίδες, 2 στήλες
  8. Εκ των του Σατωνβριάνδου. Αρχαία μνημεία (Μετάφρασις Εμμ. Ροΐδου)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια