Αττική Ίρις #5, Έτος Γ', Αριθ. 5, Αθήναι τη 1η Μαρτίου 1900 [01/03/1900]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αττική Ίρις
  4. 5, Έτος Γ', Αριθ. 5, Αθήναι τη 1η Μαρτίου 1900
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 01 Μαρτίου 1900
  7. 2 σελίδες, 2 στήλες
  8. Εκ των του Σατωνβριάνδου. Αρχαία μνημεία (Μετάφρασις Εμμ. Ροΐδου)
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια