Αιών #2700, Έτος ΛΓ', Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. 2700, Εν Αθήναις, τη 29 Ιουλίου 1871 [29/07/1871]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
  2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Α02.Φ03.014
  4. Αιών
  5. Εφημερίδα
  6. 29 Ιουλίου 1871
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
  8. 4 σελίδες, 3 στήλες
    • Πρωτότυπο