Ψηφιοποιημένο Τεύχος/Φύλλο: Αλήθεια #35, Έτος Α', Αριθ. 35, Εν Αθήναις, 4 Δεκεμβρίου 1865 [04/12/1865]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
  2. Αλήθεια #35, Έτος Α', Αριθ. 35, Εν Αθήναις, 4 Δεκεμβρίου 1865 [04/12/1865]
  3. pdf