1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Γενεύη
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Σχέδιο γαλλικής επιστολής αχρονολόγητης, από τη Γενεύη, για το γλωσσικό ζήτημα.

 12. Επιστολή σε κόλλα αναφοράς