Απάντησις εις τας κατ' άγγλων και αγγλαμερικανών αποστολών, παρατηρήσεις της εν Σμύρνη Εκκλησιαστικής Επιτροπής