Οδηγίαι προς τους εις την εξοχήν σταθμάρχας και χωροφύλακας = Istruzioni generali pe'capi-posti e contestabili loro subalterni incaricati del servigio di polizia nella campagna