Άννης της Κομνηνής πορφηρογεννήτου [sic] Καισαρίσσης Αλεξιάς = Annae Comnenae porphyrogenitae caessarissae Alexias…

  1. Ψηφιακό τεκμήριο