Απόκρισις ορθοδόξου τινός προς τινα αδελφόν ορθόδοξον περί της των κατολικών δυναστείας, και περί του τίνες οι σχίσται και οι σχισματικοί και οι εσχισμένοι…