Επιθεώρησις των ανατολικών εθνών: ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις . Τόμος Α', φυλλάδιον Α'