Επιστολή απολογητική ενός μαρκίωνος Φραγκίσκου Αλβεργάτου Καπακέλλου κατά της επιστολής του κυρ Αββά Κομπαγνώνου, αναστρεφομένης περί την ομοιότητα νεωστί παρ' εκείνου ανακαλυφθείσαν ανάμεσον Εβραίων και Ελλήνων