Ερωτος αποτελέσματα, ήτοι, ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τραγούδια, συντεθείσα μεν εις την απλήν ημών διάλεκτον προς ευθυμίαν των νέων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο