Ειδήσεις περί της τοπογραφίας της ομηρικής Ιλίου : πραγματεία αναγνωσθείσα εν τη ψξθ' συνεδριάσει του ελλ. φιλολογικού συλλόγου και δημοσιευθείσα εν τω ΙΘ΄ τόμω του Περιοδικού του έτους 1884-1885

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20668
  4. GR-AtACAb10077990
  5. Ελληνικά
  6. Calvert, J. C. F.
  7. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Εκ του τυπογραφείου Νεολόγου, 1890
  8. 29