Αγιασματάριον ήτουν Εκλογή εκ του μεγάλου Ευχολογίου των χρησιμωτέρων, και αναγκαιοτέρων τοις ιερεύσιν Ακολουθιών και Ευχών

  1. (14) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος δεύτερος. (Παράρτημα) - Προσθήκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις
  2. 644.- ΑΤΙΑΣΜΑΤΑ'ΡΙΟΝ / Η'ΤΟΥΝ / Ε'ΚΛΟΓΗ' / Ε'Κ τοϋ Μεγάλου / EV- ΧΟΛΟΓΓΟΥ / Τών Χρησιμωτέρων, και άναγκαιο/τέρων τοις Γερεΰσιν Λ'κολουθιών,/ και Ευχών./ ΛύξηΟεΐσα μ(ε)τ(ά) της Προσθήκης του Α'. κ(αί) Β'. Κανόνος / της κοινής Πα- ρακλήσεως, κ (αϊ) μετά τίνων άλλων / Ευχών, κ (αϊ) τών Μεγαλυναρίων τών Δεσπο-/τικών, κ (αϊ) Θεομητορικών Ε'ορτών./ΣΥΛΛΕΧΘΕ'ΝΤΑ ΜΕ'Ν ΤΑ' ΠΑ'ΝΤΑ / Χάριν Εύχε-
  3. Αγιασματάριον ήτουν Εκλογή εκ του μεγάλου Ευχολογίου των χρησιμωτέρων, και αναγκαιοτέρων τοις ιερεύσιν Ακολουθιών και Ευχών