Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5602. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, Ερμηνεία εις τά τέσσαρα... Ευαγγέλια μεταγλωττισθεϊσα..., επιμέ- λεια... Γεδεών [Άγιοταφίτου]... Έν Λι- ψία..., παρά 'Ιωάννη Γοτλόπ 'Εμμανουήλ Πρεϊτκόπφ, 1761 ΒΡΕΤ.Ι.82/ΛΑΜ.Γ322/ΗΛΙΟΣ.9/ΣΤΕΡΓ.60/ LEG.Z.115/LEG.A.II.3-4/GRAF.24/GHEOF>. 108/ANT.A.624-5/MYT.B.178/GAID.II.170-1 /STOY.50321 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. "Ορος Μ. Βατοηαώίου Α.78, & Β.2157 & 2159 // Μ. Γρηγορίον // Μ. Κουτλουμουσίου άρ.26 // Μεγ. Λαύρα 2.18.0. (πολλαπλ.) // Μ. Ξενοφώντος // Μ. Ξηροποτά- μον II Μ. Παντοκράτορος // Μ. Άγ. Παύλου άρ. 3243 // Σκήτη Άγ. "Αννης // Μ. Χιλανδαρίου - 'Αθήναι Γεννάδειος Τ. 154.15/61 // 'Εθνική Τ.13834(4°ν)
  3. Θεοφυλάκτου Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμηνεία εις τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια
  4. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ αρχιεπίσκοποςΒουλγαρίας