1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 5529.------, Delle Historie del mondo.... Parte prima. In Venetia, per gli heredi di Francesco &Michiel Tramezini, [s.a.]. [Volume secondo della Prima parte. (In Venetia, per Michele Tramezino, 1572)/Parte seconda. (In Vinegia, per gli heredi di Francesco, & Michiel Tra- mezini, 1580)/Parte terza. Aggiunta... di M. Mambrino Roseo da Fabriano... In Venetia, per Michele Tramezino, 1573 (...1572)/Supp]emento e Quinto volume... di M. Mambrino Roseo da Fa- briano... In Venetia, per gli heredi di Francesco & di Michiel Tramezini] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άρ.264