ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4355. ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ Συντίπα τού Φιλοσόφου... Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκύ [sic]..., 1790 BPET.II.84/LEG.A.II.511/STOY.64622 * ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ... βλ. και Pilpai