Ευβιένα

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4320. ΜΟΝΤΖΕΛΕΖΕ Θεόδωρος, Τρα- γωδία ονομαζόμενη Εύβιένα...'Ενετίησιν, παρά 'Ιωάννη Άντωνίω τω Ίου?αανι^,1640 **ΒΕΟ.Γ.ΙΙΙ.564/ΦΩΣ.Ι.39-40 (ΛΛΔ.Β.137-9)/ Πρβλ. ΙΙΛ.Λ.145 σημ. 18
  3. ΜΟΝΤΖΕΛΕΖΕ Θεόδωρος