Βιβλίον του Οκτωβρίου

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 4145. [...]: Βιβλίον τοϋ 'Οκτωβρίου...'Ε- νετίησιν, παρά Νικολάω Γλυκεΐ...επιμέλει- α... Νικολάου Βουβουλί'ου..., 1683(...1684) LEG.r.II.419/AAZ.173[1783· γράφε 1683p/ ΠΑΠΑ-Ι-ΩΑΝ. 211/STOY.34139 ΑΝΤΙΤΥΠΑ : "Α γ. "Ορος Μ. Γρηγορίου/ΙΜ. Λοχειαρίου/ΙΜ. 'Ιβήρων//Μεγ. Λαύρα 1.17.Μ10// Μ. Παντοκοάτ./ΙΜ. Χιλανόαρ. - 'Αθήναι Ε- θνική Θ.8851ΚΕ -Ρώμη Casanat. D.V.48