Γεωπονικόν...

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3297*. (—)—, Γεωπονικόν...Βενετία, 1755 **ΙΤΛ.Α.324ΐ95