Συνταγμάτιον... και Πασχά-λιον αΐώνιον

  1. (13) Ελληνική Βιβλιογραφία (ci. 1466-1800). Τόμος πρώτος. Αλφαβητικὴ και χρονολογικὴ ανακατάταξις
  2. 3120.--------, Συνταγμάτιον... και Πασχά- λιον αΐώνιον...Ένετίησιν...,παρά Νικολάω Γλυκεΐ..., 1681 1 ΖΑΒ.464/ΒΡΕΤ.Ι.36[πρβλ.σελ.38]/ΣΑΘ.299/ LEG.r.II.385/GRUM.341/AAZ.167/VEL.A. 95»/Πρβλ.ΛΑΔ.Β.183 έπ./8ΤΟΥ.34135 ΑΝΤΙΤΥΠΑ: "Αγ. Όρος Μ. Βατοπαώίου Τ.55ί-5ΙΙΜ.Ίβήρων2//Μεγ. Λαύρα 2.17.Κ.(3πλ.) - Ά θ ή ν α ι Βουλή Αίθουσα Σπανίου 2Ι/Γεννά- όειος Τ.657.3/Γ Εθνική O.13250VR